111-я Гвардзейская Кёнiгсбергская чырвонасцяжная, ордэна Кутузава II ступені артылерыйская брыгада

Нарукавный знак 111-й Гвардейской Кенигсбергской краснознаменной, ордена Кутузова II степени артиллерийской бригады


НАРУКАЎНЫ ЗНАК 111-Й ГВАРДЗЕЙСКАЙ КЁНIГСБЕРГСКАЙ ЧЫРВОНАСЦЯЖНАЙ, ОРДЭНА КУТУЗАВА II СТУПЕНІ АРТЫЛЕРЫЙСКАЙ БРЫГАДЫ
У чорным барочным шчыце з падвойнай жоўтай аблямоўкай – фасад Холмскай брамы Брэсцкай крэпасці ў лаўрова-дубовым вянку з ордэнскімі стужкамі і эмблемай артылерыі. Унізе чырвоная пяціканцовая зорка. Над брамай – гвардзейская стужка, над якой надпіс: «111 АБр».
Зацверджаны міністрам абароны Рэспублікі Беларусь 5 верасня 2003 г.
Уключаны ў Геральдычны рэгістр Узброеных Сіл пад № VII/49 ад 5 верасня 2003 г.
Аўтар-праекціроўшчык маёр А.А. Кісленка.
КАРОТКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА
Брыгада была створана 15 кастрычніка 1939 г. у Вялікіх Луках.
Прымала ўдзел у Савецка-фінляндскай вайне 1940 г. у складзе 7-й арміі. 12 – 13 сакавіка штурмавала Вііпуры (Выбарг).
У ліпені 1941 г. брыгада перакінута на Заходні фронт пад Віцебск.
Восенню 1941 прымала ўдзел у абароне Масквы.
3 мая 1942 г. узнагароджана ордэнам Чырвонага Сцяга (за адзнаку пры разгроме германскіх войскаў пад Масквой).
26 красавіка 1944 г. узнагароджаны ордэнам Кутузава III ступені (за вызваленне г. Домніцы).
У 1943 – 1944 гг. брыгада ўдзельнічае ў баях ў Беларусі і Літве.
У студзені 1945 г. брыгада ўдзельнічае ў баявых дзеяннях па знішчэнні усходне-прускай групоўкі праціўніка.
5 красавіка 1945 г. узнагароджана ордэнам Кутузава II ступені.
У красавіку 1945 г. брыгада прымае ўдзел у штурме Кёнігсберга і за ўзорнае выкананне баявых заданняў атрымлівае ганаровую назву «Кёнігсбергская».
З верасня 1945 г. месца дыслакацыі брыгады – Брэст.
 
Нарукавный знак 111-й Гвардейской Кенигсбергской краснознаменной, ордена Кутузова II степени артиллерийской бригады
В черном барочном щите с двойной желтой каймой – фасад Холмских ворот Брестской крепости в лаврово-дубовом венке и орденских лент и эмблемой артиллерии. Внизу красная пятиконечная звезда. Над воротами – гвардейская лента, над которой надпись: «111 АБр».
Утвержден министром обороны Республики Беларусь 5 сентября 2003 г.
Включен в Геральдический регистр Вооруженных Сил под № VII/49 от 5 сентября 2003 г.
Автор-проектировщик майор А.А. Кісленка.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Бригада была создана 15 октября 1939 года. в Великих Луках.
Принимала участие в Советско-финляндской войне 1940 года. в составе 7-й армии. 12 – 13 марта штурмовала Вііпуры (Выборг).
В июле 1941 года. бригада переброшено на Западный фронт под Витебск.
Осенью 1941 года принимала участие в обороне Москвы.
3 мая 1942 года. награждена орденом Красного Знамени (за отметку при разгроме германских войск под Москвой).
26 апреля 1944 года. награжден орденом Кутузова III степени (за освобождение г. Домницы).
В 1943 – 1944 гг. бригада участвует в боях в Белоруссии и Литве.
В январе 1945 года. бригада участвует в боевых действиях по уничтожению восточно-прусской группировки противника.
5 апреля 1945 г. награждена орденом Кутузова II степени.
В апреле 1945 года. бригада принимает участие в штурме Кенигсберга и за образцовое выполнение боевых заданий получает гордое название «Кёнігсбергская».
С сентября 1945 года. место дислокации бригады – Брест.