Наука і оборона №2 2014

Наука і оборона

Год / месяц: 2014/4-6
Номер: 2
Страниц: 60
Язык: Украинский
Формат: PDF 3.62 MB

Военно-научный журнал ВС України

Зміст
Національна і глобальна безпека
Затинайко О. І., Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Румунії ... 3
Шишолін П. А., Кукін І. В. Про застосування окремих методів державного управління у сфері інтегрованого управління кордонами ... 12
Воєнна безпека
Левченко О. В., Троцько В. В., Василенко І. C. Уточнення понятійного апарату з питань оцінювання рівня воєнної загрози національній безпеці України ....16
Трансформування та розвиток Збройних Сил України
Телелим В. М., Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. Модульний принцип створення міжвидових угруповань військ: проблеми запровадження та шляхи їх розв’язання ..20
Савицький В. Л., Власенко О. М., Стриженко В. І., Булах О. Ю. Система медичного забезпечення військ (сил) – складова загальнодержавної політики охорони здоров’я громадян України ....27
Перспективні технології в оборонній сфері
Руснак І. С., Хижняк В. В., Ємець В. І. Безпілотна авіація у сфері цивільного захисту України. Стан і перспективи розробки та застосування ....34
Військово'технічні проблеми
Пащенко С. В., Мавренков О. Є. Система управління ризиками програм оновлення авіаційної техніки авіації Збройних Сил України ..40
Короткі повідомлення
Пєвцов Г. В, Яцуценко А. Я., Пічугін М. Ф, Карлов Д. В., Трофименко Ю В. Теоретичні основи новітніх технологій побудови радіолокаційних систем ... 45
Резюме ..... 54
Содержание
Национальная и глобальная безопасность
Затынайко А. И., Павленко В. И., Бочарніков В. П., Свешников С. В. Политика безопасности и военно-политические отношения Румынии ... 3
Шишолин П. А., Кукин И. В. О применении отдельных методов государственного управления в сфере интегрированного управления границами ... 12
Военная безопасность
Левченко А. В., Троцко В. В., Василенко И. C. Уточнения понятийного аппарата по вопросам оценивания уровня военной угрозы национальной безопасности Украины ....16
Трансформирование и развитие Вооруженных Сил Украины
Телелим В. М., Музыченко Д. П., Пунда Ю. В. Модульный принцип создания межвидовых группировок войск: проблемы внедрения и пути их решения ..20
Савицкий В. Л., Власенко А. М., Стриженко В. И., Булах А. Ю. Система медицинского обеспечения войск (сил) – составная часть общегосударственной политики охраны здоровья граждан Украины ....27
Перспективные технологии в оборонной сфере
Руснак И. С., Хижняк В. В., Емец В. И. Беспилотная авиация в сфере гражданской защиты Украины. Состояние и перспективы разработки и применения ....34
Военно-технические проблемы
Пащенко С. В., Мавренков А. Есть. Система управления рисками программ обновления авиационной техники авиации Вооруженных Сил Украины ..40
Короткие сообщения
Певцов Г. В, Яцуценко А. Я., Пичугин Н. Ф, Карлов Д. В., Трофименко Ю В. Теоретические основы новейших технологий построения радиолокационных систем ... 45
Резюме ..... 54
Всего комментариев: 0
avatar