Bellona №4 2014

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona 

Год / месяц: 2014/4 квартал
Номер: 4
Страниц: 242
Язык: Польский
Формат: PDF - 2 MB

Ежеквартальный журнал министерства обороны Республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС  

Файл закачен на сервер сайта

Bezpieczeństwo i obronność
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych ....... 11
prof. dr hab. Janusz Symonides
Prawnomiędzynarodowe problemy użycia dronów w walce z terroryzmem. Debaty i kontrowersje .... 23
prof. dr hab. Adam Gwiazda
Geopolityczne implikacje rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych ........ 37
dr hab. Anna Antczak-Barzan
Potencjał kryzysowy Rzeczypospolitej Polskiej......... . 49
Sztuka wojenna
płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Doświadczenia II wojny światowej i ich wpływ na sztukę wojenną ........ 59
płk dr hab. Andrzej Polak
Gra czasu, sił i przestrzeni, czyli o operacji w sztuce wojennej .......  78
dr Christopher Bassford
Jomini i Clausewitz – ich wzajemna zależność ......... 99
wiceadm. w st. spocz. dr inż. Henryk Sołkiewicz
Myślenie operacyjne na kanwie poglądów Milana Vego ........ 109
Doświadczenia
prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Sytuacja międzynarodowa w przededniu powstania Układu Warszawskiego a bezpieczeństwo
morskie Polski .........  125
płk dr hab. Leszek Elak, ppłk dr Artur Michalak
Teren zurbanizowany jako środowisko działań specjalnych ...... 142
płk dr Daniel Kucharek
Ocena poziomu bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej na podstawie wskaźników
ilościowych PAŻP ......... 158
Edukacja
prof. dr hab. Janusz Sztumski
Polityczne i społeczne następstwa I wojny światowej ......... 169
dr inż. Agnieszka Smarzewska, mgr inż. Ewelina Melaniuk
Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej ....... 175
Technika i logistyka
płk dr hab. inż. Przemysław Simiński
Fazy życia obiektów technicznych – próba synchronizacji podejścia .......  186
dr Łukasz Kamieński
Profilowanie genetyczne żołnierzy. Fantastyka czy realny scenariusz? ........ 191
Czytelnicy piszą
płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
„Bellona”, „Myśl Wojskowa” i „Kwartalnik Bellona” a oczekiwania środowiska naukowego ...... 205
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
Zagraniczni ochotnicy w wojnie o niepodległość Izraela .......  210
Recenzje i omówienia
kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza
NATO wobec wyzwań współczesnego świata
Recenzja książki NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Robert Czulda, Robert Łoś, Jacek Reginia-
Zacharski (red.). Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie, Katedra Teorii Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
Łódzkiego, Warszawa–Łódź 2013 .........  215
dr Stanisław Topolewski
Nowe oblicze wywiadu
Recenzja książki Mirosława Minkiny Sztuka wywiadu w państwie współczesnym. Bellona–Oficyna
Wydawnicza RYTM, Warszawa 2014 ......  219
Sebastian P. Górka
Zmarnowana szansa
Recenzja książki Carla von Clausewitza O wojnie. Podręcznik stratega.
Przeł. A. Romanek. Onepress, Gliwice 2013 ...... 222
dr Paulina Zamelek
Nauka o potędze państw
Recenzja publikacji „Potęgometria”. T. 1. Mirosław Sułek (red.). Europejskie Centrum Analiz
Geopolitycznych–Ośrodek Badań Potęgometrycznych, Warszawa 2013 ..... . 226
* * *
Streszczenia w języku angielskim ...... . 230
Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2014 roku .....  234
Procedura recenzowania i kwalifikowania prac do druku ....... 240

Всего комментариев: 0
avatar