Bellona №2 2019

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2019/4-6

Скачать журнал с
GoogleDrive
ЯндексДиск

Номер: 2
Страниц: 162

Язык: Польский

Файл: PDF - 2 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

Bezpieczeństwo i obronność
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz
Sztuka operacyjna w Wyższej Szkole Wojennej i Akademii Sztuki Wojennej (ang.) .... 17
mgr Edyta Żyła
Finansowanie terroryzmu w państwach Unii Europejskiej. Z badań nad współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa finansowego w świetle raportów FATF .... 30
mgr Angelika Wróblewska
Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa i obrony Finlandii ...... 47
płk w st. spocz. pil. dr hab. Bronisław Galoch
Rosyjska Arktyka w 2019 roku ...... 56
Sztuka wojenna
płk dr Wojciech Robert Więcek
Kształcenie oficerów dyplomowanych. Kilka refleksji na temat taktyki i historii .......72
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
płk dr hab. Tomasz Kośmider
Polska polityka bezpieczeństwa. Doświadczenia i rekomendacje (ang.) ...... 86
Edukacja
płk dr hab. Juliusz Tym
Wyższe szkolnictwo wojskowe Rzeczypospolitej a sztuka myślenia strategicznego ..... 98
Technika i logistyka
płk rez. dr hab. Adam Radomyski
Ewolucja systemu obrony powietrznej państw NATO w latach 1950–2015 ..... 110
mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Lotnictwo śmigłowcowe w działaniach bojowych odzyskiwania izolowanego personelu (personnel recovery) ..... 127
Omówienia, recenzje, sprawozdania
dr hab. Arkadiusz Czwołek
Polska racja stanu w perspektywie 2025 r. (ang.)
Bogdan Grenda, Piotr Grochmalski, Halina Świeboda, National Security Forecast. Polish Perspective,
Warszawa 2018 .......145
* * *
Streszczenia w języku angielskim ... 151
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona” ....  155
Security and Defense
BrigGen Ryszard Parafianowicz, PhD in Eng.
Operational Warfare in War College and War Studies University ...  17
Edyta Żyła, MA
Financing of terrorism in the EU countries. Research on contemporary threats to financial
security in the light of the FATF reports ... 30
Angelika Wróblewska, MA
Selected Aspects of Security and Defense Policy in Finland ...... 47
Col (Ret) Pilot Bronisław Galoch, PhD
The Russian Arctic in 2019 ...56
Art of War
Col Wojciech Robert Więcek, PhD
Education of qualifield officers. Tactical and historical reflections .... 72
Practice and Experience in the Armed Forces Use
Col Tomasz Kośmider, PhD
Poland’s Security Policy. Experiences and Recommendations .... 86
Education
Col Juliusz Tym, PhD
The Higher Military Education in Poland vs. the Art of Strategic Thinking .... 98
Technology and Logistics
Col (Res) Adam Radomyski, PhD
Evolution of air defence system in NATO countries In the years 1950-2015 .... 110
Maj Sylwester Lubiejewski, MSc in Eng.
Helicopters in personnel recovery missions ...... 127
Reviews and Reports
Arkadiusz Czwołek, PhD
Polish Reasons of State in the Perspective of 2025
National Security Forecast. Polish Perspective, edited by Bogdan Grenda, Piotr Grochmalski, Halina
Świeboda, Warszawa 2018 ......145
* * *
Summaries in English....151
Editorial guidelines on the preparation of articles for publishing in Kwartalnik Bellona....155

Всего комментариев: 0
avatar