Bellona №1 2019

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2019/1-3

Скачать журнал с
GoogleDrive
ЯндексДиск

Номер: 1
Страниц: 114

Язык: Польский

Файл: PDF - 3 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

Bezpieczeństwo i obronność
Col Adam Kubiak
Waiting for the US Grand Strategy on China. A Summary of Findings and Recommendations of the US-China Security Review Commission in 2002-2018 ..... 13
ppłk dr inż. Andrzej Soboń, por. mgr Marzena Pietruniak
Public Perception of Immigration ...... 31
Sztuka wojenna
dr hab. Wojciech Horyń
Wojska obrony terytorialnej w czasie niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych ........ 42
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
Środki hipersoniczne jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Analiza
stanu badań ..... 53
Edukacja
mgr Małgorzata Zawadzka
Źródła i ewolucja szwedzkiego systemu bezpieczeństwa informacyjnego ..68
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek
Wojska obrony terytorialnej – uwarunkowania i wyzwania .... 82
Technika i logistyka
mgr Tomasz Edyko
Zaopatrywanie w środki materiałowe techniką spadochronową ...... 92
* * *
Streszczenia w języku angielskim .... 106
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona” .... 109
Security and Defense
Col Adam Kubiak
Waiting for the US Grand Strategy on China. A Summary of Findings and Recommendations of the US-China Security Review Commission in 2002–2018 ...... 13
LtCol Andrzej Soboń, PhD in Eng., Lt Marzena Pietruniak, MA
Public Perception of Immigration .... 31
Art of War
Wojciech Horyń, PhD
Territorial Defence Forces in Non-Military Emergencies .... 42
Practice and Experience in the Armed Forces Use
LtCol Radosław Bielawski, PhD in Eng.
Hypersonic Resources as Contemporary Threat to National Security. Analysis of Current State of
Research ....... 53
Education
Małgorzata Zawadzka, MA
The Sources and Evolution of the Swedish Attitude Towards Informational Security..... 68
Zbigniew Ścibiorek, Prof. PhD in Eng.
Territorial Defence Forces – Determinants and Challenges .... 82
Technology and Logistics
Tomasz Edyko, MA
Logistic Supply in Material Resources with the Use of Parachute Technique .....92
* * *
Summaries in English....... 106
Editorial guidelines on the preparation of articles for publishing in Kwartalnik Bellona.... 109

Всего комментариев: 0
avatar