Azimut №1 2014

Azimut

Год / месяц: 2014/1
Номер: 1
Страниц: 86
Язык: Азербайджанский
Формат: PDF - 26.01 MB

Научно-теоретический бюллетень от журнала «HƏRBİ BİLİK» ВС Азербайджана

DÖYÜŞ HAZIRLIĞI
QOŞUNLARIN MARŞI: IMKANLAR VƏ DÜZÜLÜŞ
M. Rzayev......2
MÜDAFİƏ ƏMƏLİYYATININ (DÖYÜŞÜNÜN) GEDİŞİ DÖVRÜNDƏ QƏRARGAHIN İŞİ
R. Əliyev............. 14
DƏNİZKƏNARI BÖLGƏNİN VƏ DƏNİZ SAHİLİNİN DESANT ƏLEYHİNƏ MÜDAFİƏSİ
Ə. Nureliyev....... 20
MOTOATICI BRİQADA MÜDAFİƏDƏ: KORPUSUN İKİNCİ EŞELON (ÜMUMQOŞUN
EHTİYATI) BRİQADASINDA MÜDAFİƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
S. Şahverdiyev........26
ARTİLLERİYANIN HÜCUMDA TƏTBİQİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ, DÜŞMƏNƏ
ATƏŞLƏ ZƏRƏRVURMANIN DÖVRLƏRİ
A. Cebrayılov......31
DAĞLIQ ƏRAZİDƏ KƏŞFİYYATIN APARILMASI
S. Əliyev...............38
XÜSUSİ TƏYİNATLI KƏŞFİYYAT ORQANININ DÜŞMƏN ARXASINA HAVA YOLU
İLƏ ÇIXARILMASI
A. Əliyev............45
KƏŞFİYYAT QÜWƏ VƏ VASİTƏLƏRİNİN HÜCUMDA TƏTBİQİ
R. Tağıyev...........52
KİBERT ƏHLÜKƏSİZLİK
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
A. Mikayılov......... 60
HƏRBİ NƏZƏRİYYƏ
DÜNYA MÜHARİBƏLƏRİNDƏ HÜCUMÇU AVİASİYANIN ROLU
H. Əlövsətov....... 67
MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİMİZİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ
B. Allahverdiyev.................... 73
YENI HƏRBI TEXNOLOGIYALAR
DÖYÜŞ MÜSTƏVİSİ TALON SWORDS VƏ MAARS
V. Mustafayev....... 77

Всего комментариев: 0
avatar