Rregullorja e Uniformës në Forcat e Armatosura (RrP-1-4.2)

Rregullorja e Uniformës në Forcat e Armatosura (RrP-1-4.2)

Дата выхода 27.03.2013

Read online/Download

Формат PDF
Размер 2 Мб - 162 страницы
Язык - Албанский

Rregullorja e Uniformës në Forcat e Armatosura (RrP-1-4.2), miratuar me Urdhrin e Ministrit të Mbrojtjes, Nr. 567, datë 27. 03. 2013, është dokument kryesor i paraqitjes së jashtme të personelit ushtarak të FARSH dhe zë vend kryesor në strukturën hierarkike të rregulloreve ushtarake.

PËRMBAJTJA E LËNDËS
PARATHËNIE______ 7
KRONOLOGJI E UNIFORMAVE USHTARAKE SHQIPTARE 1912 - 1990___ 9
HYRJE____ 15
KREU I: QËLLIMI DHE RREGULLAT E PËRGJITHSHME___17
1.1. Objekti i Rregullores
1.2. Qëllimi
1.3. Rregulla të përgjithshme për përdorimin e uniformës në FA
1.4. Klasifikimi i uniformave në FARSH
1.5. Strukturat përgjegjëse për çështjet e uniformës në FARSH
KREU II: UNIFORMAT NË FORCAT E ARMATOSURA_________________ 21
2.1. Uniformat e personelit të Forcave Tokësore
2.2. Uniformat e personelit të Forcave Detare
2.3. Uniformat e personelit të Forcave Ajrore
2.4. Uniformat e personelit të Policisë Ushtarake
KREU III: PAJISJA E UNIFORMAVE (AKSESORËT)___________________ 85
3.1. Llojet e rripave në FARSH
3.2. Llojet e këpucëve në FARSH
3.3. Llojet e kopsave në uniformat e FARSH
3.4. Përdorimi i pardesyve dhe xhupave
3.5. Përdorimi i mbulesave të kapeles
3.6. Përdorimi i manshetave dhe mbajtëses së kravatës
3.7. Përdorimi i dorezave
3.8. Përdorimi i çantave
3.9. Pajisjet shtesë për Policinë Ushtarake
3.10. Përdorimi i shiritave të krahut
3.11. Përdorimi i shallit dhe mbrojtëseve nga i ftohti
3.12. Përdorimi i kravatës
3.13. Përdorimi i këmishave
3.14. Përdorimi i pulovrave
3.15. Përdorimi i ndërresave dhe bluzave
3.16. Përdorimi i çorapeve
3.17. Përdorimi i çadrave të shiut
KREU IV: STEMAT, SHENJAT, SIMBOLET DHE DISTINKTIVAT_______ 99
4.1. Të përgjithshme
4.2. Përdorimi i stemave në FARSH
4.3. Përdorimi i flamurëve dekorativë në FARSH
4.4. Përdorimi i dekoracioneve në FARSH
4.5. Shenjat e gradave
4.6. Shenjat e njësive dhe forcave
4.7. Dekoratat, medaljet e shërbimit, shiritat dhe çmimet e ndryshme
KREU V: VENDOSJA E DEKORACIONEVE NË UNIFORMA___________ 131
5.1. Uniforma ceremoniale
5.2. Uniforma e punës
5.3. Simbolet dhe dekoracionet e uniformës së stërvitjes
KREU VI: STANDARDET E PAMJES SË JASHTME
DHE MIRËMBAJTJES SË UNIFORMAVE__________________ 137
6.1. Të përgjithshme
6.2. Përjashtimet nga standardet e pamjes së jashtme
6.3. Mbajtja e flokëve
6.4. Përdorimi i kozmetikës
6.5. Kujdesi për thonjtë
6.6. Politikat e FA për tatuazhet
6.7. Standardet për paraqitjen e jashtme
6.8. Përdorimi i bizhuterive
6.9. Përdorimi i syzeve optike, lenteve të kontaktit dhe syzeve të diellit
6.10. Përdorimi i etiketave identifikuese dhe shenjave të sigurisë
6.11. Veshja e mjeteve mbrojtëse
6.12. Kufizimet në blerjen, zotërimin dhe riprodhimin e artikujve heraldikë të FA
6.13. Të ndryshme
KREU VII: ANEKSE_____ 149

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar